In skouderklopke foar…

De simmerfakânsje is om, en kloften minsken sammelje har by de haven foar de ‘nadefakansjeparty’. Jong en âld fermakket him dizze jûn poerbest by en oan it wetter.
In skouderklopke foar de aktiviteitenkommisje dy dit en oare aktiviteiten allegear foarelkoar makket.