In skouderklopke

In buorman dy’t de ôffalkontainer oan de dyk set, as it âld papier. It binne mar lytse dingen. Mar dit soart help is wol hiel wichtich foar âlde minsken om selstânnich wenje te bliuwen.
Soks fertsjinnet in skouderklopke