In schouderklopke foar Klaas, Hans, Afke en André

Der gean in protte bern te KNKB-keatsen en nei de federaasje. It keatsen sit by de bern dúdllik yn ‘e lift. Mei de help fan in entûsjast jeugdkommisje slacht de jeugd foar bêst op. Dit fertsjinnet in skouderklopke.