In roas foar dy!

Mei stipe fan it Tsjerkefûns, de Sakeclub, Pleatslik Belang Friens, Pleatslik Belang Idaerd/Eagum/Hoflân en Doarpsbelang Reduzum krigen alle húshâldens in moaie roas. In bytsje leafde fan ús foar dy. Of te wol omtinken foar in oar. Guon fan harren hiene in bysûnder ferhaal. Jelly en Frederik lútsen der mei kamera op út.