In ritsje troch it ferline mei de LAB bus

Jan Velstra fan ’e Trije Romers wennet tsjinoer de bushalte. Hjirtroch hat er in soad yntresse krigen yn alles wat mei it busferfier te krijen hat. Hy hat wiidweidich ûndersyk dien nei it LAB en alles fan dit busbedriuw sammele. Mei syn soan Minne hat er in boek útjûn oer dit bedriuw: Met de LAB op stap.