In regisseur, immen die seurt!

Vriendenkring Idaerd bestiet dit jier 150 jaar. Yn it rampt hjirfan binne de jongste bern út Idaerd en omkriten ynterviewt troch Feije van der Meer.
It hat seis moaie filmkes mei leuke útspraken oplevere. Besjoch se op Idaerd TV.