In poppebak op earste skoaldei

Lasse en Ronja hawwe yn de skoalfakânsje in suske krigen.
Grutsk kamen se hjoed mei harren heit nei skoalle. En fansels hiene se foar de masters, juffen en de bern yn harren klas in lekkere traktaasje meinommen.