In nije Rara

De foarige RARA wie dreech. Ien ynstjoerder, Anja Popma, wist dat dit op it Swinlân wie. Mar witte jim ek hokker stik Reduzum de nijste RARA is?