In nije RaRa

Der komme altiden in soad reaksjes binnen by de redaksje as der in nije rara op de site stiet. In soad goeie oplossings en inkeld in foute. Witte jim wêr’t dizze nije RaRa makke is??