In nije Rara

Dit blompotwyfke stiet by de Zijlstra’s yn de tún,
mei in toppe grien yn de krún.
Foar de nije rara geane we werom yn de tiid,
mei in foto út de sinteklazetiid.