In nije Ra ra

Hy wie net al te maklik, de foarige Rara. Utsein ien bewenster fan de Tsienzerbuorren kamen der allegear foute antwurden binnen.
Witte jim ek wêr’t de nije Ra ra makke is?