In nij farseizoen

Noch efkes en dan begjint foar in soad minsken in nij farseizoen. De havenstifting is der hielendal klear foar. Mei foarsjennings, as in trailerhelling, kano-opstapplak en in rolstoelfreonlike fisksteiger is dit in top lokaasje foar de lytsskalige wettersport.