In man fan syn wurd

At je wat ôfprate, dan moatte je dat ek neikomme. Ek as it om lytse putsjes giet. Guon boargers jouwe dêrfoar it goede foarbyld. Sokke minsken fertsjinje in skouderklopke.