In ‘levenstestament’

It liket in dreech ûnderwerp, mar dochs  is it goed om dêr wol ris wat oer te hearen. Eltsenien kin fansels beslisse as je dat dogge of net, mar dan witte wy derfan en witte wy wêr’t wy oer beslisse. De Vrouwen van Nu sjogge jim graach op 7 novimber om 19.45 oere yn it Lokaal.