In keatspartij om je fingers by op te iten

Mei fantastysk waar waard juster middei de Eetcafé en restaurant ’t Goede ledepartij ferkeatst. Mei allegear lekkere hapkes en moaie prizen, fersoarge troch de partijsponsor André Zijlstra, wie it in gesellige middei. Alle útslaggen