In kâld keunstje

It is mei reedriden itselde as yn it spyljen fan de revu. Wolle jo knap foar it ljocht komme, dan sil der wol oefene wurde moatte. Al wiken binne se dwaande. Tekst leare, lústerje nei de regisseur, it liket soms in kâld keunstje mar sa is it net. Noch in pear wiken oefenje, dan sjogge we of it fertuten dien hat.