In goed oaljekoeke jier

Fannemoarn waarden troch fertsjinwurdigers fan de doarpsbelangen oaljekoeken útsutele. De opbringst wie 555 euro. Dit sil troch doarpsbelang Idaerd bestege wurde oan it opknappen fan it Lokaal.