In geheimsinnige stien

Yn augustus ha we op de site in oprop dien om mear te witten te kommen oer in stien. Nei dizze oprop en neifraach by âld buorlju kaam der by de argyfgroep fan ferskate kanten ynformaasje binnen.