In feest mei hits

In tige slagge sneintemiddei foar Swin.swette yn it tsjerkje fan Friens. Piter Wilkens, paadsljochter fan de Fryske muzyk, fersoarge hjir mei al syn hits in prachtich optreden.