In eigen hûs

Heech op in ljedder of leech by de grûn. Der is oan in eigen hûs altyd wol wat te dwaan. De earste strjitstienen lizze der al yn. De bewenners kinne no oer in kreaze oprit yn hûs komme, al lizze guon der tydlik… Foto’s