In de maneschijn…..

De LEVO memmen ha dit jier de optocht foar Rôt Rôt Reugeltsje regele. In soad bern rinne achter de muzyk oan in route troch it doarp. Werom op skoalle wie der noch in lekker broadsje knak en dan…. mar gau sels by de doarren del.
Mei moaie lampions at sa as dizze twa famkes. Dy hiene harsels ek mar fersiert.