In dak fol sinne-enerzjy

Yn’t foarjier binne in oantal minsken mei de wynmûnegroep yn see gongen foar de oanskaf fan sinnepanielen. Neist in goeie foarljochting hat de wynmûnegroep der ek foar soarge dat der in kontrolesysteem is. Gegevens oer de opbringst, mar ek lekken en brekken komme sa gau foar it ljocht.