In bytsje leafde fan ús foar dy!

Wat wie it in moaie dei. Wat hawwe soad leuke reaksjes krigen op ús Valentijn aksje. Tegearre mei frijwilligers fan Wolwezen, aktiviteitenkommisje en Jouke vd Werff hawwe de roazen hûs oan hûs rûn brocht yn Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum.
Besjoch hjir in fotoympresje