In boppeslach op ‘e boppeseal

De Aktiviteitekommisje hie mar krekt genôch toskepoetsersguod meinommen nei de boppeseal fan De Welp. Mar leafst 18 teams fan fjouwer as mear minsken diene mei oan Murphy’s quiz. De Hearrefean-fans 15/8 Mei Wissel wûnen de striid.