In blomke?

Master Henk liet him hjoed ûntfalle dat syn Riekje yn al dy jierren noch nea in blomke fan him hân hat. Dat gong master Arnold te mâl. Hy joech Henk 10 euro foar in blomke. Soe it dan no echt slagge wêze? Wy sille Riekje gau ris freegje.