In blomke foar Riekje

Is dit it wurden? Nee, dit is it blomke dat groep 7 meinommen hat nei it kleaster en dat master Henk efkes beethâlde mocht! En Riekje? Wy witte it net!