In bankje en betinkpeal foar de urnemuorre

De urnemuorre is no klear, mar wat mist is in moaie bank en in betinkpeal. Doarpsbelang is op syk nei minsken dy’t hjir in ûntwerp foar meitsje wolle.
Hawwe jim in leuk idee, kom der mei foar it ljocht. It doel is om it ûntwerp troch in skoalle meitsje te litten.