In baltsje op fan it keatsfjild ôf

De earste KNKB wedstriden dit wykein wie in boppeslach foar de jeugdleden Jesse Moos en Rindert Douma. Se pakten de 1ste priis yn Spannum mei de welpejonges troch elkoar lotsjen yn de B klasse. 
Op eigen fjild wie foar de senioaren de Eelke & Anne Ledepartij.
Sjoch foar útslaggen en foto’s op www.kaatsverenigingjanreitsma.nl