In appeltsje yn it strie ha

Wat dogge je mei al dy appels dy’t op ’t heden gratis oan de dyk stean? De bern fan groep 7&8 witte dat wol. Se hawwe fannemoarn drok dwaande west mei it meitsjen fan ûnder mear appelsmots en appelflappen. Lekker sa’n itensidersles.