Ik jou de pinne troch

No’t der dizze moanne wer net in Linepraat útkomt, komt de kopij foar de rubryk ‘Ik jou de pinne troch’ op ‘e webside.
Dizze moanne is dat Albert Bouwstra dy’t mei syn hushâlding oan de Master Gorterstrjitte 23 wennet.