Ik hou van de TDS

Twa jûnen siet de seal fan de TDS fol mei âlders, pakes en beppes en oare belangstellenden. De bern stiene op dizze twa jûnen op de planken om alle oanwêzigen genietsje te litten fan harren keunsten. En dat dit hiel divers wie, blykt wol út de foto’s.