Ik heb een potje met vet…

Sa’n tritich froulju hiene efkes gjin drokte mei de kalorieën dy’t foar harren op tafel stie. De iene nei oare panne mei fet rekke leech.
Yn in koart skoftke tiid stie de tafel fol mei ‘vet’ lekkere taarten.
Lit de winter mar komme.