Ik hâld fan Fryslan

Under lieding fan de blonde Linda de Boer die it publyk út it oranje en it wite fak mei oan it programma “Ik hâld fan Fryslân”. Mei twa teams op it poadium waard it ien grut spektakel. Fansels mocht ek yn dit programma de reklame net ûntbrekke, al wie dat reklame mei in fette knypeach.