Ik ek fan dy

Freed 14 febrewaris is it Falentynsdei.
Dichteres en skriuwster Baukje Wytsma sil op die dei yn de AFUKwinkel te Ljouwert foar en mei besikers foar harren in leaf gedicht skriuwe foar harren allerleafste.
Mar ek de nije bondel ‘Ik ek fan dy’ is dêr dan, al as net sinjearre, te keap.