Ik ek fan dy

Toer de l’amoer, wat wie it in moai valentijnsbarren. Elkenien wie op it skik, de muzykbands, bedriuwen oant kuierders. Under alle dielnimmers hawwe in lyts pryske ferlotte. Fam. Moos en Miedema mochten It gedichteboekje ‘ Ik ek fan dy ’ fan Baukje Wytsma yn ûntfangst nimme. Ynkoarten komt der in filmke online