Ik ek fan dy

Fakânsjeleafde, leafde foar je bern, alle soarten fan en fases fan leafde beskriuwt Baukje Wytsma yn de gedichtenbondel ‘Ik ek fan dy’. Dit docht se oan de hân fan yllustraasjes makke troch Wolf Erlbruch.