IIswille yn Idaerd

Grutte wetters binne net betrouber, en ek yn de iisbaan fan Reduzum lei juster noch in wynwek.
Mar op de sleatten rûnom Idaerd binne de skoalbern yn dizze foarjiersfakânsje al drok oan’t trainen. De nije reedridetalinten meitsje har klear foar de olympyske winterspelen fan 2030.