IIsbaan iepen

De iisbaan leit der moai hinne. De iismasters hawwe fannemoarn oan it mjitten west. En se binne ta beslút kaam dat de baan iepen koe foar publiek. De redens kinne dus út it fet!