IIsbaan iepen: baanfegers socht

De iisbaan giet fannemiddei iepen foar de jeugd. Net op alle stikken is it iis like tsjok, dêrom sil de iismaster oanwizingen jaan op hokker plakken de ride wurden kin.
De iismaster wol ek graach help ha fan baanfegers. Dus hawwe jimme thús in biezem, nim die dan mei.