IIsbaan giet iepen

Mei man en macht wurdt op ’t stuit wurke om de iisbaan sniefrij te meitsjen. It iisklubbestjoer wol elkenien gelegenheid jaan om fan de baan gebrûk te meitsjen, ek al is it min iis. It betreden is sa as altiden op eigen manneboet.