IIs foar de winners

Slachter Sixma is foar de kommende 14 dagen de nije Rayonhaad foar de postkoade lotterij. As iismaster kontrolearret hy de temperatuer yn de frieskiste en soarget foar in iiskâlde traktaasje foar de winners.
Dielnimmers dy’t postkoade 9008 hawwe kinne oant 5 juny by iismaster Sipke in iiskâlde priis ôfhelje.