IFK Jeu de Pelote

Moandei 13 juni begint it Iepen Frysk kampioenskip Jeu de Pelote yn Easterlittens.
It team fan Reduzum komt kommende tiisdei op it plein yn aksje tsjin Winsum om 20:30 oere.
Komme jim allegear har oanmoedigje!