Iepeningstiden winkels

Foar de oankommende merke hawwe de winkels har iepeningstiden oanpast. Sneon binne se oant 12.30 iepen. Moandei binne de winkels allegearre ticht.