Iepening winterskoft Idaerd

Moarn,10 oktober, is der foar de Idaerders, Aegummers en oare Pleatselik belangleden in noflike jûn yn it lokaal. Op dizze jûn wurde ek de nije stuollen en tafels yn gebrûk naam.
De iepening fan it winterskoft begint om 20.30 oere yn it Lokaal te Idaerd