Iepening rinpaad

It rinpaad âld Swin is no hielendal klear. Sneon 7 novimber wurdt it nije skulpepaad tusken de Blauwe Tinte en it doarp offisjeel iepen rûn. Fan healwei fjouweren ôf binne jim wolkom om mei te rinnen.