It is wer tiid om te keatsen!

Snein 15 april is om 13.00 de iepening fan it keatsseizoen op it sportfjild. Foar alle bern fanôf 5 jier (ek net leden) is der in keatsclinic fan team Puur Passie. Meidwaan. Opjefte by willemfopma@gmail.com.
Fanôf moandei starte alle keatstrainingen.
23 april en 21 maai is der Freonentraining.