Iepen middei it Sutelplak

Troch de feroaring fan de skoalletiden is der in soad fraach nei bûtenskoalske opfang. Efter bernedeiferbliuw de Bernewrâld is de âlde winkel ferboud foar bûtenskoalske opfang.
Snein 30 novimber fan 15.00 oant 16.30, tidens de Winterfair, is elts dy’t efkes sjen wol efter de doarren fan ‘It Sutelplak’ fan herte wolkom!