Iepen hûs by It Sutelplak en de Bernewrâld

Ha jo altyd alris efter de doar sjen wollen? Dit is dé kâns! Kommende sneon is it safier.
Bernedeiferbliuw de Bernewrâld en bûtenskoalse opfang It Sutelplak hat fan 11.00 oere oant 15.00 oere is de doar iepen. Elts is wolkom!!(ek al sil jo nea gebrûk meitsje fan de opfang) Sneon 7 maart 2015, mis it net..