Iepen hûs by de Bernewrâld

Nei in tiid van brekken en wer opbouwen is bernedeiferbliuw de Bernewrâld nei de oare kant van de dyk ferhûze. Binne jo nijsgjirrich nei it resultaat? Sneon 14 july fan 10.00 oere ôf oant 15.00 oere binne jo fan herte wolkom op Haedstrjitte 29.