Iepen dagen

Fanwege de aksje Tsjerkepaad kaam fanút Brabân in groep organisten nei Reduzum en omkriten. Hja kamen spesjaal om de oargels fan de tsjerken te besjen. Durk hat efkes foar harren op it oargel spile. Moarn steane de doarren wer iepen. Kom ek ris del. Miskyn spilet Durk dan wol foar jo.